publicidad

Medicus Mundi convoca un concurso juvenil de fotografía sobre salud sexual y reproductiva

La organización no gubernamental Medicus Mundi y el Ayuntamiento de Barakaldo han convocado el concurso fotográfico 'Jóvenes con derechos. ¡Por mi salud sexual y reproductiva!', cuyas 10 obras ganadoras formarán parte de una exposición que recorrerá Bizkaia. La convocatoria está dirigida a barakaldeses empadronados, trabajen o estudien en la localidad y que hayan nacido entre 1997 y 1987. El objetivo de esta iniciativa es que los jóvenes identifiquen y sean conscientes de que también tienen derechos sexuales y reproductivo.


Convocatoria
Si eres joven, de Barakaldo y te gusta la fotografía… ¡Inscríbete y muestra tus Derechos!

Envía tus fotos antes del 15 de marzo de 2012

¡Las 10 mejores fotografías formarán la exposición “Jóvenes con Derechos. ¡Por mi Salud Sexual y Reproductiva!”, que recorrerá diferentes municipios vizcaínos!

Inscripción y bases las podrás encontrar a continuación

Barakaldoko gaztea bazara eta argazkiak ateratzea gustoko baduzu… Izena eman eta zure eskubideak erakutsi!
Argazkiak 2012ko Martxoaren 15a baino lehenago bidali iezaguzu.

Argazki onenek “Gazteak eta Eskubideak. Nire Sexu eta Ugalketa Osasunaren alde!” erakusketa osatuko dute eta Bizkaiko hainbat udalerrietan egongo dira!!

Izen-ematea eta oinarriak hemen bertan aurkitu ditzakezu 

Bases del certamen
CONCURSO DE FOTOGRAFÍA JÓVENES CON DERECHOS POR MI SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA


medicusmundi bizkaia y el Ayuntamiento de Barakaldo convocan a la juventud de Barakaldo a participar en el Concurso de fotografía sobre los Derechos Sexuales y Reproductivos de la juventud.


BASES DEL CONCURSO


1. Objetivo del Concurso:

Sensibilizar a los y las jóvenes del municipio de Barakaldo sobre los Derechos Sexuales y Reproductivos. Para que los reconozcan e identifiquen y sean conscientes de que también son parte de SUS DERECHOS.
Para ello, se deben presentar fotografías que reflejen algún derecho sexual y/o reproductivo y que sirva como imagen para la promoción de los mismos.


2. Participantes:

Podrán participar jóvenes nacidos/as entre los años 1997 y 1987 (ambos inclusive) que estén empadronadas, estudien o trabajen en el municipio de Barakaldo.


3. Inscripción:

La inscripción en el concurso será gratuita y se realizará a través del envío de la Ficha de Inscripción, que podréis encontrar en el blog www.jovenesderechosexualesyreproductivos.blogspot.com Una vez cumplimentada deberá enviarse al e-mail: educa.bizkaia@medicusmundi.es


4. Características de las fotografías:

Las fotografías serán de técnica libre, en blanco y negro o en color. Deberán ser originales y no haber sido publicadas y/o premiadas en otros concursos.
Podrán presentarse un máximo de 2 fotografías por participante. 

Las obras deberán presentarse en formato digital, jpg, a un tamaño de 50 x 70 cm y mínimo 800 píxeles

5. Presentación de las obras:

Las fotografías se entregarán personalmente o por correo postal en un CD, debidamente rotulado con el título o títulos de las obras, en la dirección de medicusmundi bizkaia: 


medicusmundi bizkaia

Calle Virgen de Begoña 20, bajo

48006, Bilbao (Bizkaia)


Asimismo el CD se acompañará de la siguiente documentación adjunta:
a. Ficha de Inscripción, que podréis encontrar en el blog www.jovenesderechosexualesyreproductivos.blogspot.com
b. Fotocopia del DNI del/a participante
c. En caso de no haber nacido en Barakaldo o que en el DNI no aparezca como domicilio habitual Barakaldo, debéis adjuntar documentación de estar trabajando, estudiando o residiendo en este municipio.


6. Plazo de presentación:


El plazo de presentación de las obras finaliza el 15 de marzo de 2012 (se tendrá en cuenta la fecha del sello postal)


7. Jurado:

Se realizará una selección previa a través del blog www.jovenesderechosexualesyreproductivos.blogspot.com donde cada fotografía será sometida a votación popular. Cada participante podrá invitar a la votación a través de redes sociales o directamente en el blog.
Tras esta selección, las imágenes seleccionadas serán evaluadas por un Jurado compuesto por representantes de medicusmundi bizkaia y del Ayuntamiento de Barakaldo. Para la evaluación de las fotografías se tendrá en cuenta el contenido, la calidad y la originalidad. Asimismo, el jurado valorará de forma transversal la utilización del Código de Conducta e imágenes de la Coordinadora de ONGD y la equidad de género.
El jurado podrá descalificar, en cualquier momento del proceso de selección, todas las obras que atenten contra la dignidad de las personas o que considere que constituyen un plagio de otras obras. Asimismo esta facultado para resolver cualquier situación no prevista en las bases.

8. Resolución y Premio:

El fallo del jurado se dará a conocer el 29 de marzo de 2012, a las 18:00 horas, en el Aula de Cultura de Clara Campoamor de Barakaldo. 
Las fotografías más votadas pasarán a formar parte de la exposición itinerante “Jóvenes con Derechos. ¡Por mi Salud Sexual y Reproductiva”, que permanecerá 15 días en Barakaldo, y a continuación recorrerá diferentes municipios de Bizkaia.

La exposición no contendrá más de una fotografía del/la mismo/a autor/a.


9. Propiedad:

Las fotografías presentadas al concurso no serán devueltas y pasarán a formar parte del archivo fotográfico de medicusmundi bizkaia. Asimismo, los/as autores/as de las obras autorizan a medicusmundi bizkaia para su exhibición pública no comercial y con fines educativos. 

Los/as autores/as de las fotografías deberán tener los derechos de emisión de los trabajos y se responsabilizan de que no exista reclamación alguna por derechos de imagen de las personas que aparezcan en ellas. 

Las personas participantes aceptan el tratamiento de los datos personales necesarios para la gestión del concurso.
medicusmundi bizkaia se reserva el derecho de reproducción de las fotografías presentadas al concurso, su difusión y/o su utilización para los fines de la asociación. 

10. Observaciones:

La participación en este concurso implica la asunción de las presentes basesMÁS INFORMACIÓN:

medicusmundi bizkaia

c/ Virgen de Begoña 20, bajo

48006, Bilbao (Bizkaia)

Teléfono: 94 412 73 98

Educa.bizkaia@medicusmundi.es

http://www.jovenesderechosexualesyreproductivos.blogspot.com/

www.medicusmundi.es/bizkaia


ARGAZKI LEHIAKETA
GAZTEAK ETA ESKUBIDEAK
NIRE SEXU ETA UGALKETA OSASUNAREN ALDE

medicusmundi bizkaiak eta Barakaldoko Udaletxeak, udalerriko gazteria deitu nahi dute Sexu eta Ugalketa Eskubidei buruzko Lehiaketan parte hartzera. 


LEHIAKETAREN OINARRIAK


1. Lehiaketaren Helburua:

Barakaldoko gazteak sexu eta ugalketa eskubideetan sentsibilizatzea du helburu. Eskubide hauek ezagutzeko aukera izango dute, hau da, BERAIN ESKUBIDEAK.
Horretarako, sexu eta ugalketa eskubideren bat islatzen eta sustatzen dituen argazkiak aurkeztu behar dituzue. 

2. Parte-hartzaileak:

1997 eta 1987 (biak barne) bitarteko urteetan jaiotako gazteak eta Barakaldon erroldatuta dauden, ikasten duten edo lan egiten dutenek parte har dezakete. 


3. Izen-ematea:

Lehiaketan izen-ematea doakoa izango da eta www.jovenesderechosexualesyreproductivos.blogspot.com blogan eskura dezakezun Izen-emate Fitxa educa.bizkaia@medicusmundi.es emailera beteta bidaliz egingo da. 


4. Argazkien Ezaugarriak:

Teknika librea erabiliz aterako dira argazkiak, zuri-beltzean edo koloretan. Argazkiak jatorrizkoak izan beharko dute, inoiz argitaratu gabeak ez eta beste lehiaketa batzuetan inoiz ez sarituak ere.
Parte-hartzaile bakoitzak, gehienez, 2 argazki aurkeztu ahal izango ditu. 

Lanak formatu digitalean (JPG), 50x70 zm eta 800 pixeletan, aurkeztu beharko dira. 


5. Lanak nola aurkeztu:

Argazkiak pertsonalki ala postaz entregatuko dira CD batean, lanaren izenburua edo izenburuak behar bezala errotulatuata dituztela, medicusmundi bizkaiak duen helbidean: 

medicusmundi bizkaia

Virgen de Begoña kalea 20, behea

48006, Bilbo (Bizkaia)


Gainera, CDarekin batera honako dokumentazioa aurkeztu beharko da:
a. www.jovenesconderechosexualesyreproductivos.blogspot.com blogan eskura dezakezun Izen-emate Fitxa
b. Parte-hartzailearen NAN-aren fotokopia bat
c. Barakaldon jaio ez bazara edo zure nortasun agiri nazionalean agertzen den udalerria Barakaldo ez bada, ziurtagiria bidali beharko diguzu bertan bizi, lan edo ikasten ari zarela frogatzeko.


6. Lanak aurkezteko epea:

Argazkiak aurkezteko epea 2012ko martxoaren 15a izango da (posta zigiluaren data hartuko da kontuan).7. Epaimahaia:

Lanen aurretiko aukeraketa herrikoia egingo da www.jovenesderechosexualesyreproductivos.blogspot.com blogaren bitartez. Parte-hartzaile bakoitzak bere argazkia bozkatzera gonbidatu ahal izango du. Horretarako lanak sare sozialekin konpartitu ahal izango dira.

Aukeraketa honen ostean, medicusmundi bizkaia-ko eta Barakaldoko Udaletxeko ordezkariek osatutako epaimahai batek egingo du aukeratutako irudien ebaluazioa. Ebaluazioan argazkien edukia, kalitatea eta orijinaltasuna hartuko dira kontuan. Halaber, epaimahaiak zeharka baloratuko du GGKE Koordinakundearen Jokabide eta Irudi Kodearen erabilpena eta generoen arteko ekitatea.

Epaimahiak, hautaketa-prozesuaren edozein unetan, pertsonen duintasunaren aurka egiten duten argazkiak eta beste lan batzuen plagiotzat hartzen direnak deskalifikatu ahal izango ditu. Halaber, oinarrietan aurreikusita ez dagoen edozein egoeraren inguruan erabakitzeko eskubidea izango du.


8. Sari-banaketa eta Sariak:

Epaia 2012ko martxoaren 29an emango da jakitera, 18:00etan, Barakaldoko Clara Campoamor Kultura Etxean. 

Boto-kopuru handiena eskuratutako argazkiek “Gazte eta Eskubideak, Nire Sexu eta Ugalketa Osasunaren alde!” erakusketa osatuko dute. Barakaldon 15 egun egon dira ikusgai eta ondoren, Bizkaiko hainbat udalerrietara hurbilduko da

gile bakoitzak, gehienez, argazki bakarra izango du erakusketan.


9. Propiedad:

Lehiaketara aurkeztutako argazkiak ez zaizkie egileei itzuliko eta medicusmundi bizkaia-ko argazki artxiboaren parte izatera pasako dira. Era berean, lanen egileek baimena emango diote medicusmundi bizkaia-ri erakundeak publikoki emateko, modu ez komertzialean eta helburu hezigarriekin.

Argazkien egileek lana igortzeko eskubideak izan beharko dituzte. Era berean, erantzule iznago dira aurkeztutako argazkietan agertzen diren pertsonek irudi eskubideengatik erreklamaziorik jartzen badute.

Parte-hartzaileek lehiaketaren kudeaketarako beharrezkoak diren datu pertsonalen tratamendua onartuko dute.

medicusmundi bizkaiak eskubidea izango du erakundearen helburuak betetzeko argazkiak erabili, zabaldu eta edukia kopiatzeko. 10. Oharrak:

Lehiaketa honetan parte hartzeak arau hauek onartzea suposatzen du.INFORMAZIO GEHIAGO:

medicusmundi bizkaia

Virgen de Begoña Kalea 20, behea

48006, Bilbo (Bizkaia)

Telefonoa: 94 412 73 98

educa.bizkaia@medicusmundi.es

http://www.jovenesderechosexualesyreproductivos.blogspot.com/

www.medicusmundi.es/bizkaia