publicidad

EH Bildu se autoproclama "alternativa" en la Margen Izquierda y aspira a convertirse en la fuerza "hegemónica"

Barakaldo, 2 may 2024. EH Bildu en la Margen Izquierda ha repetido sus expresiones de satisfacción tras los resultados de las elecciones autonómicas del 21 de abril y, en un acto conjunto de las formaciones comarcales, ha asegurado que, frente al Partido Socialista (PSE), se ha convertido en la "alternativa de izquierdas que la margen izquierda demanda" y aspira a ser la fuerza  "hegemónica".   

La coalición independentista sostiene que se ha producido un "proceso progresivo de alineamiento" de la comarca con la propuesta de EH Bildu y ésta "con las necesidades de las gentes de la Margen Izquierda". Según esta fórmula política, se ha producido la "recuperación de esa identidad comunitaria (de la clase trabajadora) y de la memoria obrera" característicos de la industrialización.
 
 
Comunicado de EH Bildu en la Margen Izquierda
EH BILDU BIGARREN INDAR POLITIKOA EZKERRALDEAN 
ALDAKETA ABIAN DA: EH BILDU ALTERNATIBA DA EZKERRALDEAN.

Apirilaren 21ean emaitza historikoak lortu zituen EH Bilduk Euskal Autonomia Erkidegoko hauteskundeetan, eta horri esker Euskal Herri osoko lehen indar politikoa bihurtu da. EH Bilduk Ezkerraldean hauteskunde autonomikoetan lortutako emaitza bikainek nabarmen lagundu dute nazio mailako garaipen horretan, eta, gainera, garai politiko berri bat ireki dute Ezkerraldean.

EH Bildu izan da, alde handiarekin, gehien hazi den indar politikoa. EAEn, 93.047 boto gehiago, % 37 gehiago. Bizkaian, 48.339 boto gehiago, % 43 gehiago. Ezkerraldean, berriz, 9.358 boto-paper gehiago, % 60 gehiago 2020. urtearekin alderatuta. Ezkerraldea EH Bilduren hazkundearen buruan dago.
Ezkerraldean 24.839 boto jaso ditugu, % 25eko ehunekoarekin. Hori da 2020ko autonomikoetan baino 9.358 boto eta 6 puntu gehiago. 2016ko emaitzak bikoiztu ditugu, 13 puntuko igoerarekin. Emaitza historikoa.

Santurtzin, Sestaon eta Barakaldon bigarren indarra gara. Santurtzin, botoen % 29; Sestaon, % 28; eta Barakaldon, 10.000 boto baino gehiago. Portugaleten, 4.859 botorekin 500 botora geratu gara bigarren indarra izatetik.

Ezkerraldea industrializazioaren emaitza da. Beti esan dugu gure iraganari harrotasunez begiratu behar zaiola, baina idealizaziorik gabe, kontraste handiko garaia izan baitzen, argi-ilun gogorrekoa. Hala ere, gure historiako bi errealitate berreskuratzea funtsezkoa iruditzen zaigu: industrian oinarritutako oparotasun ekonomikoa eta langile-klasearen identitate komunitarioa.

Hauteskunde hauetan aurrera egin da nortasun komunitario hori eta langileen memoria berreskuratzeko bidean. EH Bilduk irabazi ditu hauteskundeak Meatzaldearen bihotzean, Gallartan eta Zugaztietan, baita Sestaon Labe Garaiak kokatzen ziren zonaldean ere. Eta Ezkerraldeko beste mahai eta auzo oso batzuetan ere. Ezkerraldeak ezkerrera begiratu du.

Emaitza horiek ez dira zoriaren edo modaren emaitza, baizik eta Ezkerraldea EH Bilduren proposamenarekin bat egiteko prozesu progresiboa islatzen dute. Edo EH Bilduk Ezkerraldeko jendearen beharrizanekin lerrokatzen den egindako proposamena. Ezkerraldearen eta EH Bilduren arteko lotura indartzen ari da.

Gogor lan egin dugu emaitza hauek lortzeko: erakundeetan, udaletatik hasi eta Madrilgo kongresuraino, Batzar Nagusietatik eta Eusko Legebiltzarretik igaroz; baita kaleetan ere, mugimendu sozialekin batera. Elkarrizketa-prozesuekin eta ekarpen estrategikoarekin, Ezkerraldea Gara kasu, eta hamaika orduz interes komunitarioen alde egiten dugunean.

Ezkerraldeak bihotza ezkerrean du. Alderdi Sozialista eskuinaren makulu bihurtu den bitartean, EH Bilduk ezkerreko alternatiba baten bandera altxatu du. Prozesua martxan dago, eta triunfalismoak saihestu nahi baditugu ere, uste dugu EH Bilduk aurrera egiten jarraituko duela Ezkerraldean, non DAGOENEKO indar korrelazioak eraldaketa sakona jasan duen.

Jendeak politika egiteko modu zintzo eta hurbila bilatzen duelako. Eskubide eta zerbitzu publikoak zabalduko dituzten erakundeak, trantsizio-uneetan segurtasuna emateko gaitasuna izango dutenak eta bizitzen ari garen aldaketa globaleko prozesuak gidatu nahi eta jakingo dituztenak. Eta Ezkerraldeko gero eta jende gehiagok ikusten du Euskal Herri BILDUtik eskaera horiei erantzuna ematen zaiela.

Apaltasunez, zintzotasunez, lanez eta kalitatezko proposamenez, Ezkerraldeko herritarren artean konfiantza eta ilusioa sortzen jarraituko dugu, ezkerreko indar politiko bat, EH Bildu, Ezkerraldean hegemoniko bihurtu arte eta horrela herritarren beharrei hobeto erantzun ahal izateko.

Hau da gure konpromisoa.

Ezkerraldean, 2024ko apirilaren 30ean

***

EH BILDU SEGUNDA FUERZA POLÍTICA EN LA MARGEN IZQUIERDA
EL CAMBIO ESTÁ EN MARCHA: EH BILDU ES YA LA ALTERNATIVA EN EZKERRALDEA. 

El 21 de abril EH Bildu cosechó unos resultados históricos en las elecciones de la comunidad autónoma vasca y gracias a ello, se ha convertido en la primera fuerza política en el conjunto de Euskal Herria. Los excepcionales resultados obtenidos en las elecciones autonómicas en la Margen Izquierda, han contribuido de forma relevante a ese triunfo a nivel nacional, y además abren un nuevo tiempo político en la Margen Izquierda.

EH Bildu ha sido, con diferencia, la fuerza política que más ha crecido. En la CAV, 93.047 votos más, un 37% más. En Bizkaia, 48.339 sufragios más, un 43%. Y en Ezkerraldea, 9.358 papeletas más, un 60% de incremento respecto a 2020. Ezkerraldea lidera el crecimiento de EH Bildu.

En la margen izquierda, hemos recibido 24.839 votos, con un porcentaje del 25%. Esto significa 9.358 votos y 6 puntos más que en las anteriores autonómicas de 2020. Hemos duplicado los resultados del 2016 con 13 puntos de incremento. Un resultado histórico.

Somos segunda fuerza en Santurtzi, Sestao y Barakaldo. En Santurtzi, con un 29% de los votos, en Sestao con un 28%, y en Barakaldo con más de 10000 votos. En Portugalete, con 4.859 votos nos hemos quedado a 500 votos para ser la segunda fuerza.

Ezkerraldea es fruto de la industrialización. Siempre hemos dicho que hay que mirar a nuestro pasado con orgullo, pero sin idealizaciones, ya que fue una época de grandes contrastes, de fuertes claroscuros. Pero, sin embargo, hay dos realidades de nuestra historia que nos parece fundamental recuperar: la prosperidad económica basada en la industria y la identidad comunitaria de la clase trabajadora.

En estas elecciones ha habido un avance hacia esa recuperación de esa identidad comunitaria y de la memoria obrera. EH Bildu ha ganado las elecciones en el corazón de la zona minera, en Gallarta y La Arboleda, y también en zonas de Sestao donde se situaba Altos Hornos. También en otras mesas y barrios enteros de Ezkerraldea. La Margen Izquierda ha mirado a la izquierda. 

Estos resultados no son fruto del azar ni de ninguna moda, sino que reflejan un proceso progresivo de alineamiento de Ezkerraldea con la propuesta de EH Bildu. O de la propuesta de EH Bildu con las necesidades de las gentes de la Margen Izquierda. Identidad entre Ezkerraldea y EH Bildu que se va fortaleciendo. 

Hemos trabajado duro para conseguir estos resultados: en las instituciones, desde los ayuntamientos hasta el congreso de Madrid, pasando por las Juntas generales y el Parlamento Vasco; y también en las calles, codo con codo con los movimientos sociales. Con procesos de diálogo y aportación estratégica como Ezkerraldea Gara, e infinidad de horas defiendo los intereses comunitarios.

Ezkerraldea tiene el corazón a la izquierda. Mientras el Partido Socialista se ha convertido en la muleta de la derecha, EH Bildu levanta la bandera de una alternativa de izquierdas que la margen izquierda demanda. El proceso está en marcha y aunque queremos evitar triunfalismos, creemos que EH Bildu va a seguir avanzando en una Ezkerraldea en la que la correlación de fuerzas ya ha sufrido una profunda transformación. 

Porque la gente busca una forma honesta y cercana de hacer política. Unas instituciones que amplíen derechos y servicios públicos, que tengan capacidad de dar seguridad en momentos de transición y que quieran y sepan liderar los procesos de cambio global que estamos viviendo. Y cada vez más gente de la Margen Izquierda ve en Euskal Herria Bildu la respuesta a esas demandas.

Con humildad, honradez, trabajo y propuestas de calidad, trataremos de seguir generando confianza e ilusión entre la ciudadanía de Ezkerraldea, hasta que una fuerza política de izquierda, EH Bildu, se convierta en hegemónica en la Margen Izquierda y poder así responder mejor a las necesidades de sus gentes. 

Este es nuestro compromiso.

En Ezkerraldea, a 30 de abril de 2024